คำถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ สมานสามัคคี
ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
ข้าพระพุทธเจ้า โครงการพ้ฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าท่ากระบาก (1) อีนเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสระแก้ว
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน