ค้นหารายชื่อผู้ลงนาม : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

กำลังแสดงผลรายการที่ 1 - 100 จากทั้งหมด 76824 รายการ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
นายธีรเดช ภัทรวโรดม นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางอัจฉราพร แก้วแสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางนวพร บุญมี ผู้อำนวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสาวสุพัฒนา ศักดิ์ปิยะพันธ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ กรมการท่องเที่ยว
นางสาวอุมารินทร์ โฉมเฉิด นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วิทิต ชมภู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางศุลีพร เซ็นยวนิช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายสุริยันต์. เศษศรี นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต่อศักดิ์ แสนใจกล้า นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
นางสมพร พลธนาภัทร ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวกัญญาณัฏฐ พันธ์ผลไร่ ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวสุนีย์ บุญเฉลียว ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวกัญญณัช บุญเฉลียว ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อรรถนิรุตติ์ ปกป้อง ครูค.ศ.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สิบตำรวจโทคุณนิธิ พวงสอน ผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายไพบูลย์ ยงทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวนฤมล. โหมดนิ่มนวล พ่อบ้านแม่บ้านส.2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
อิสระ คัทมาร อาจารย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายอิสระ คัทมาร อาจารย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิชชานันท์ ถาวรสุข ประธานสภานิติบัญญัติเเห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นางสาวลัณลลิต เจริญรัตน์ ครูผู้สอน (ช่วยราชการปฏิบัติงานในส่วนกลาง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาววันวิสาข์ จูตระกูล ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุนทร เอกพันธ์ วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นางสาวบุญญาพร มณีกูล ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวศุกลภัทร บุญอยู่ ครู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางอรุณศรี ประยูรพันธ์ ครูู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายจิระศักดิ์ ตั้งใจดี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสาวอัจฉรา วินยาคูณ ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายเกรียงไกร โกมลวัฒนะ เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวอัมพร พลเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางอัมพร พลเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายพิชญธิดา รักดี คนบ้าเเห่งประชาราษฏร? กรมควบคุมโรค
นางพิชชา ถาวรสุข เเม่บ้าน สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
นางสาวกานต์ ชาตะกานต์ ปลัดกระทรวงการคลังเเห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร.ต.ท.สุรชัย แสนสีดา รอง สวป . สภ.กำแพงแสน ภ.จว.นครปฐม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายอลงกรณ์ พงศ์วนัชพร นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวนงนุช ดำขำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พงษ์เทพ ดำจ่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร
พ.จ.อ.สุรชัย แก้วสอนดี เสมียนการเงิน บก. กอง รปภ.ฐท.สส. สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
ร.ท.อัครเดช วิเศษแก้ว นบช.บก.กอง รปภ.ฐท.สส. สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
นางนัญธนาย์ แสงสว่าง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เกสรมะลอซ้อน สมาธิ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นายราชัน เนาวราช ผู้อำนวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายราชัน เนาวราชช ผู้อำนวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดาบตำรวจสมศักดิ์ มาละแซม ผู้บังคับหมู่ งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสำรวย ชมพุฒ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
นายชูจิตร รุจิพจน์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายปัณณธร ละม้าย ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าที่ ร.ต.เสกสรรค์ บัวงาม ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปานจันทร์ บริบูรณ์ ครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กษิดิศ กลับวงศา ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายหารศึก ภาระหันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางจิราภรณ์ สุขแก้ว ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวสินีนาฏ จีระสุข ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นาย พันธุ์ธัช ดำดี พนักงานราชการ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
นายทนงชัย พระราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
นางสาวจุรีพร มุสิก เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางอังสนา กันภัย พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวกนกนภา ปั้นกล่ำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวเพ็ญนภา พรหมมินทร์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางโสภา นาโสกบัณฑิต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายณฐพลษ์ ปันแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสาวพัชชณัฏฐ์ อิสโร นักจิตวิทยาชำนาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวบุษกร รินไชยสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวอารียา จันทะนะ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวพลอยณภัส สร้อยสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวภคภัทร อนันทวรรณ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวพรทิพย์ นาคอารี นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสุภาวดี เชยกลิ่นเทศ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายณัฐพล จันทร์ขุน พนักงานขับรถยนต์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายอดิศร บุญวัฒน์ พนักงานขับรถยนต์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางอารีย์ สุขสมัย พนักงานประกอบอาหาร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวณิฌาภา แปลมูลตรี พนักงานพิทักษ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวดาริกา โคตมณี พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวสุวิชา ชะอุ่มฤทธิ์ พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวธนาวดี วิศิษฏ์ธร พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวจีระพา กิมเฮียะ พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวธนานันท์ กันยายาว พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางวราภรณ์ พ่วงจีน พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวนงเยาว์ เพชรเขาทอง พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวจิตานันท์ วงศ์สุวัฒน์ พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวกาญจนา วงศ์สุวัฒน์ พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวพรนภา เวฬุวนารักษ์ พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวนิรินทิพย์ ฤทธิ์ศรีบุญ นักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวจารุวรรณ พวงนิลน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวขวัญจิตร เพชรเขาทอง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวเรืองรอง คล่องแคล่ว พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางดวงฤดี กลัดภู่ พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางบุศรินทร์ จุ้ยชุ่ม พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวอรทัย ด้วงนาโพธิ์ พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวทิพยา สิขิวัฒน์ พนักงานสถานที่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางนิวนิตย์ ไพรพฤกษ์ พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางวลัยพร สังข์เงิน พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางปรานี ทองรัตนะ พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสมหมาย ฤกษ์อาษา พนักงานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นางสาวจันทร์สุดา จำแนกมิตร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Pages