ค้นหารายชื่อผู้ลงนาม : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

ชื่อผู้ลงนาม : ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ.
นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ.
นายภาณุ สังขะวร รองเลขาธิการ ก.พ.
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.
นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ ที่ปรึกษาระบบราชการ
นางศรีสมร กสิศิลป์ ที่ปรึกษาระบบราชการ
นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี ที่ปรึกษาระบบราชการ
นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์ ที่ปรึกษาระบบราชการ
นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ ที่ปรึกษาระบบราชการ
นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย
นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร
นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง
นางสาวณัฏฐา บัวหลวง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
นางสุกัญญา ธนะเสวี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาววัชราพร รัตนยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
กำลังแสดงผลรายการที่ 1 - 100 จากทั้งหมด 22885 รายการ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
พันตำรวจตรีประพัฒ พุฒนิล สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรจักราช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นางสาวนฤมล กันทะวัง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายวันโชค จารุเกียรติกุล ช่างระดับ 5 การไฟฟ้าฝ่าผลิตแห่งประเทศไทย
นายคทาวุธ มีจิตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พันตำรวจตรีสุทธิรักษ์ ลัคนาลิขิต สวป.สภ.เมืองนครรราชสีมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จิตติมณฑน์​ วงศ์ษา อาจารย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาววรนุช ประมวลการ ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธนัตถ์ จันทร์เพชร นิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นางอ่อนศรี สรภูมิ ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวุฒินันท์ เยือจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กระทรวงยุติธรรม
นางสาวบุษกร ปัญญาภู ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอุปัญญา เ่ขียวน้ำชุม ครูโรงเรียนราชานุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายผชาญ วชิรประดิษฐพร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี สำนักงานศาลยุติธรรม
นางอาทนีย์ ทองสถิตย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง
อาทนีย์ ทองสถิตย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง
ปณิธิศน์ ศรีชนาพันธ์ รอง สว.สส.สภ.ลำทะเมนชัย นม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฐิราภรณ์ ชัยมงคล นตง.ปก หน่วยราชการอิสระ
กชกรกนก ทรงครุฑ ครู กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวอัจฉพรรณี. สอนนิยม นักตรวจสอบภาษีขำนาญการ กรมสรรพากร
นางสาวพสนันท์ ปัญญาพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายธราดล สุดคง ครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางเกวลิน นาสมใจ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี ชำนาญงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอัจฉพรรณี สอนนิยม นักตรวจสอบภาษีชำนาญการข กรมสรรพากร
นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งงึ้ม นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาวระพีพรรณ มีโภคา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกัญญา ทาระนัด ครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางภัณนิญา. มานิกบุตร ผู้อำนวยการกองพัสดุ กรมที่ดิน
นายกฤษฎา จิระโร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก การไฟฟ้าส่วนภูมภาค เขต 3 ภาคใต้ (ยะลา)
นางสาวมุนินทร์ มีนาค ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายภาคภูมิ ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี กระทรวงคมนาคม
วรกร รัตนวิจิตร ครูผู้ช่วย กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวกรสุดา ศรีพอ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์
นายณัฐวุฒิ พันทะมา ภารกิจ กระทรวงมหาดไทย
ว่าที่ร.ต.จตุพงค์ อู่ธนกุล ครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวชลิดา คำมงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะคา กระทรวงมหาดไทย
จิรวัฒน์. รักพ่วง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเรมิสผล. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวนัฐวดี สุน้อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวบุณยกุล หัตถกี ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ หัวหน้าแผนกมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นางสาวสายใจ ปานนิล เจ้าพนักงานศาลยถติธรรมชำนาญการ สำนักงานศาลยุติธรรม
นายสายันห์ พันทะมา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จ.มหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
นางเบญญาดา อัฐนาค ครู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสาวสุธิษา ศรีอาจ ครู กระทรวงศึกษาธิการ
นายวีระยุทธ พันทะมา ครู กระทรวงศึกษาธิการ
วัชระ คงบัว ช่างระดับ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ว่าที่ร้อยตรีวิพุธพงศ์ จำนงค์สุข พนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลยุติธรรม
จ.ส.อ.สมเกียรติ คงสุจริต ช่างปืนใหญ่รถถัง กระทรวงกลาโหม
นางจินตนา จิตต์จริง ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน กระทรวงศึกษาธิการ
นางพรเพ็ญ ทรัพย์มูล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นางสาวอัญชนา ดีปัญญา เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
นางพวงพิกุล. พรประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชศวรรษ สายกระสุน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมการข้าว
นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์ ช 39/102, ถ.สวรรค์วิถี การประปาส่วนภูมิภาค
นางอุษา สุทธิชล เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ศาลอาญา
ร.ต.อ.หญิง ณัฐธยาน์ ไปดง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นางอำไพ แผ้วกิ่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมีนบุรี
นางสาวกนกวรรณ ขาวเนตร์ ครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวมะลิวรรณ บุญชื่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นางศรีรัตน์ คงเขียว เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สำนักงานศาลยุติธรรม
นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
นายธนะไธย นาว.คำนึง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม
นายวรรณชัย แกล้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวชลาวัส ศรีทองกุล เศรษฐกร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าที่ร้อยเอก ดร. คมกริช เวชสัสถ์ วิศวกร การประปานครหลวง
เสาวลักษณ์ เนียมโภคะ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
นายคมกริช เวชสัสถ์ ผู้พิพากษาสมทบ สำนักงานศาลยุติธรรม
ส.ต.ต.ชูเกียรติ ปันดิ ผบ.หมู่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นางสุดฤทัย ชัยวัฒนวสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กระทรวงสาธารณสุข
จิระปรียา รัตนจินดามณี เจ้าพนักงานพัสดุ รพ.มหาราชนครราชสีมา
นางอำไพ ปันดิ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ศาลอาญา
นางจิรนันท์ จันทร์ผล พนักงานพิมพ ศาลอาญา
น.ส.สุจิตรา สพฤกษศรี ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วนิชยา มณีนาค เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมที่ดิน
นายธรรมชัย สุมา นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายพรสถิตย์ กาสีชา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กระทรวงมหาดไทย
นางสาวตุลยา ม่วงใจ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานศาลยุติธรรม
ศมลวรรณ บุญปก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กระทรวงสาธารณสุข
นายศรัญญู รัตนวิเชียร ครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สิบตำรวจโทพนง จะนันท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานศาลยุติธรรม
นางปิณฑิรา สุขสุด ผู้อำนวยการสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วัชรี จงเจริญประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นางนริศรา บัวผิน เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สำนักงานศาลยุติธรรม
น.ส.นิราวดี แนมใส พนักงานปกครองชำนาญงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
มัทนา เมืองมูล ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวมัทนา เมืองมูล ครู กระทรวงศึกษาธิการ
นางสุภพรรณ เงินพลับพลา ผอ.กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ร.ต.อ.สมบัติ โพนทอง รอง สว.กก.3 บก.ส.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สมศักดิ์ แสนประดิษฐ์ ปลัดอำเภอลานกระบือ กรมการปกครอง
นางสุวัฒจณา กะลำพัก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชุติมา คงเพชร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กระทรวงสาธารณสุข
นายเกียรติพงษ์ กะลำพัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศศินันท์ ภัทรบุญญาพิพัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
นายกษิดิ์เดช อิ่มเต็ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร
นางสาวศศิธร อาจหาญ ครู โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวาสนา จันทร์ขัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กระทรวงมหาดไทย
ภิญญาพัชญ์ คล้ายสำเนียง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม
นายอัครวินท์ วีระพรกานต์ พนังงานสถานที่ ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
ชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายสวัสดิการสังคม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Pages