ค้นหารายชื่อผู้ลงนาม : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

กำลังแสดงผลรายการที่ 201 - 300 จากทั้งหมด 4880 รายการ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
นายชัยวิบูลย์ ไชยบุตรสกุล ผู้วิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
นายวิเชษฐ์ ดรจันทร์ใต้ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับ 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียนเหนือ) จังหวัด อุดรธานี
นายพิศิษฐ์ สุภาพ นายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
นายเรวัตร ปัญจเมธี ผู้อำนวยการกองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายอรรถพล ไชยกอง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มะนาเซ ดอเป๊าะ ครู คศ. 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายณัฐวุฒิ พลไชย นักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
นางสาววรรณี แก้วงอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางพรลินี เทียวประสงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงยุติธรรม
สุจิตรา เกิดผล ครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายทศวิน บุญเถื่อนทับ ครู ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาววรืศฐากิ์ โพธิ์ทอง ครูชำนาญการ กระทรวงศึกษาธิการ
นางนพวรรณ ยอยรู้รอบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กระทรวงมหาดไทย
นางปิยรัตน์ เอื้องคำประเสริฐ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นางพรรณิภา อภิรักษ์เสรี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานศาลยุติธรรม
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จิรสุดา พัฒโนทัย พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางจินดา คุณาวรรณ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสิริณัฏฐ์ อนุพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
นางอภัยพร ศรีสงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ่าเอกสมบุญ ศรีเมือง นักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
นายสมพงค์ โกสีย์ ช่างไม้ ข 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวพจนีย์ ใจผ่อง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม
นางธิดารัตน์ บัวผัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเพ็ญตี๋ มณีจินดา นายช่างเครื่องกล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ
นายวรวุธ ประทุมทิพย์ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรมการปกครอง
ราชพล หิรัญรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จิรศักดิ์ นิ่มครุฑ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นางสาวฐิตาภัทร์ เกิดแก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางศุภมิตร ขุนพรม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานศาลยุติธรรม
นางสาวจรัสศรี ใจดี จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเรืองศักดิ์ วงศรีลา นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
นายกานนต์ วงค์เมฆ นายช่างไฟฟ้า เทศบาลตำบลท่างิ้ว จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
นางสาวนงนุช แสนสุรินทร์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสาวสมใจ ทองใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย
นายเพ็ชรภิญโญ บุญรักษ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นอรี ดูดิง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสังคม ชาวนา ช่างเจาะบ่อบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิกร รัตนวรพล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธีระศักดิ์ สุนารักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
นายศวีรพงศ์ เกยูรธำมรงค์ ปศุสัตว์อำเภอ กรมปศุสัตว์
นางกันยา เรือนคำจันทร์ คนงานทั่วไป เทศบาลตำบลสันทราย
นายเกียรติศักดิ์ วังวล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายชูชาติ พร้อมโกมล หัวหน้าแผนก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ณัฐภัทร ชนไธสง พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สุวนีย์ เอื้อพันธ์ศิริกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กระทรวงการต่างประเทศ
นางสาวพัชรินทร์ ทีกาศ เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ต.ท.พีรพงษ์ รากสี สว.ฝอ.ภ.จว.เลย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พีระพงษ์ ตั้งวันเจริญ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
นางนภรัตน์ ผ่องใส รองปลัดเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายปรีชา เจริญยศ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ว่าที่ร้อยตรี ไพรัช กลัดสำเนียง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางธีรากร จิตรเกษม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรมที่ดิน
นางสาวอารีรัตน์ บุญแรง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สำนักงบประมาณ
นางสาวชญาณิศา พรหมไชย พนักงานบริหารงานทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายณัฐวัฒน์ กลางประพันธ์ พนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วรรณี ขุมมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นายนัฐพงษ์ สุคำภา พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส สังข์ทอง เจ้าหน้าที่โยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นางณัชพร ธนชัยดลยศ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา
นางสาวหนูกาญจน์ โทนสิมมา พนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายรุ่งเรือง สุทธิวงศ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน กรมการขนส่งทางบก
นางเพ็ญนภา ศรีโยธี พนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางวัชรี หงษ์ไทย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายนรินทร์ ประสานสุข เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางกัญญาพัชญ์ อุดร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย
พ.ต.ท.พีรพงษ์ รากสี สว.ฝอ.ภ.จว.เลย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นางกิจจา อิศระภิญโญ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นางเพ็ญศรี เหมือนม่วง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นางสาวรัชดาพร กกนอก พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ กรมการแพทย์
นางสาวสุคนธา คงเติมสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง
นางสาววนิดา สาหร่ายทอง พนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาว อารีรัตน์ บุญแรง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบริการ สำนักงบประมาณ
นางสาวสาวิตรี ยอดราช เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นพดล ศิริวัฒนากร นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต
นางสาวสายสุดา วงษ์จำปา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสาวอมรรัตน์ ยืนยง พนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุษกร ตรีศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายธวัช เพชรพ่วง เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นางสาวภูษณิศา สุวรรณ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน กรมท่าอากาศยาน
ณัฐวุฒิ โกศะโยดม นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท
นางสาวสุกัญญา สายคำภา ครู กระทรวงศึกษาธิการ
นายฐิติ มีศรี อัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด
นางสาวสกุลรัตน์ แตงอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงอุตสาหกรรม
ชนสรณ์ จารุสาร พลขับรถ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร นายช่างชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน
นายชัยพร เชื้อเมืองพาน นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ร.ต.ท.ชาณวุฒิพงษ์ ชมเชย รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.เลย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นางสาววรวรรณ ใจบาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางราตรี เที่ยงจิตต์ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสุกันยา สกุลเดช ครู กศน.ตำบล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวชลารัตน์ มีแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเรวัตน์ สิวกระโทก เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
นางสาวสิรินันทกรานต์ คำมุงคุณ พนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจำรัส คำศิริ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 กนพ.

Pages