ค้นหารายชื่อผู้ลงนาม : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

กำลังแสดงผลรายการที่ 701 - 800 จากทั้งหมด 4880 รายการ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
นายธนพนธ์ เที่ยงแจ้ง ช่างเครื่องจักรกล ช 2 กรมชลประทาน
นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายทวิพัฒน์ คล้ายยิ่ง พนักงานบริการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางณัฐชนา พันธ์ดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
นายสรายุทธ พิบูลนิธิเกษม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวปาริฉัตร พ่วงทอง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวกัญญาภัค เฉพาะตน เจ้าพนักงานสัตวบาล กรมปศุสัตว์
นายสายันห์ ปัญญาทรง วิทยาจารย์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวพิรญาณ์ นองเนือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวศิริพร จันทร์พาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
นางสาววาทินี วานนท์ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี
นางสาวศิริพ จันทร์พาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
นางจันทนา บุญญถิร ผู้อำนวยการสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวอรษา โสระเวช ข้าราชการครู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสาวสุภรภัค พยัคฆาคม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมราชทัณฑ์
นางสาวทัศนี ดำคง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ครรชนะ บุญเรือง นักวิชาการเผยแพร่ กรมหม่อนไหม
นางรุ่งรัตน์ สงปาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
นายกฤติเดช ภิกขุโมทย์ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นายสุนทร ติปยานนท์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางกัลยรัชต์ เดชจินดา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กระทรวงศึกษาธิการ
นายชุมพล วงศ์สินอุดม หัวหน้างานอำนวยการ กปภ.สาขา.แก้วคร้อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ
กฤชนนท์ ประสาทน้ำเงิน นักวิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น กระทรวงแรงงาน
นายณัช จันทนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายรณยุทธ โพธิชัย เจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง
โสภณ พานสัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายศิริศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายพัฒน์พงษ์ โสระเวช เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นางสุมิตรา ศรีสมบูรณ์ นักทัณฑวิทยาชำนาญการ กรมราชทัณฑ์
สิทธา จุลถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผศ.ปริศนา บุญศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กระทรวงศึกษาธิการ
จิตรานุช จิตติรบำรุง นักประชาสัมพันธ์ ๕ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
นางสาวยุวรี แก้วเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
นางสุจิตตา แสงเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายภูษิต โพธิ์แสง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุภาวดี พรรณา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวชนกพร ทองปาน ครู กระทรวงศึกษาธิการ
ลภัสรดา บุตรดีสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ
พยุงศักดิ์ เวิดขุนทด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวพรพิมล โคธิเสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
นันธิญา ประชุม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อังสนา พิพัฒน์พุทธพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
นายอนนท์ รองรัตน เจ้าหน้าที่ธุรการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวพลอยมณี ฤาชาพูล ครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวจันทร์นิภา สุภมาตย์ ครู โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม
นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วราภรณ์ โด่งดัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายรวิกร แสงชำนิ ครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายพิบูลย์ จินดาศรี ครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางนุจีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายไพบูลย์ ฤกษ์ดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางธนาวรรณ หวังชล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายนภศักดิ์ กว้างซ้วน ช่างเครื่องกล 4 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4
นายองอาจ ศรีปะโค นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
น.ส.ปุณิกา ฐอสุวรรณ นักบัญชี 5 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน
น่างจรรยา ศิริวัฒนสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ศรีปะโค นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายนรินทร์ นวีภาพ สัตวแพทย์ชำนาญงาน กรมปศุสัตว์
ร.ท.อนันต์ นันทษิณาชาติ ผช.นกบ.ร.152 กระทรวงกลาโหม
นายจักรกฤษณ์ ถาวรวิสิตย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง กรมที่ดิน
นางสาวปัญชลิกา วรรณพิมพ์ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นางสุกัญญา แพงขวา นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นางสาวอำภา มุมเรือนทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
นางสาวเรณู ณ ภาคเวชร์ พนักงานธุรการ ส ๔/หัวหน้า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิมพวรรณ ภักดีพันธ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นายกิตติพงศ์ บุญสอน นักวิชาการที่ดินปฎิบัติการ กรมที่ดิน
วสินา นะไชย ผู้ตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
จินดารัตน์ เปี่ยมพิบูลย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายโสภณ จิตตะยโศธร ครู คศ. ๓ กระทรวงศึกษาธิการ
นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
นายสิทธิศักดิ์ คงศักดิ์ตระกูล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นายวิริยะ สัจจะสังข์ ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร.ท.สุริยา. ชุ่มจิตร์ นายทหารธุรการและกำลังพล บก.ส่วนแยก กรม สน.พล.ร.๑๕ กระทรวงกลาโหม
นางสาววาสนา ถ้ำหิน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าที่พันตรี นพดล รัตนจิต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดร.ปณิตา เกตุแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นางสาวกัญณ์ฐรินทร์ กล่ำวิจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประวีณา สีหนองห้าง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จิราพร นวลดี พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวธิดาพร สวัสดี ลูกจ้างทั่วไปกวาด สำหนักงานเขตคลองสามวา
นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กระทรวงมหาดไทย
นางสาวผุสดี อุราวีวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
นางสาวพัชรินทร์ ศรีระวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิภาวรรณ สมบุญยอด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย
นายวีรวัฒน์ ปิงพยอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
นายเทิดศักดิ์ แฉ่งศิริ หัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ สำนักบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักนายกรัฐมนตรี
น.ส.พัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงพลังงาน
นายธวัชชัย คราวจันทึก พนักงานเดินหมาย กระทรวงยุติธรรม
นายอิสระ หลวงจินา พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
นายฟารุก ดารามั่น พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ กรมคุมประพฤติ
นายอทิมา เตียเปิ้น นายช่างโยธา 6 การประปาส่วนภูมิภาค
นายเทวัญ บุญปถัมภ์ พนักงานขับรถยนต์ กรมคุมประพฤติ
นายอดินันท์ ซาแมยี พนักงานควบคุม กรมคุมประพฤติ
นายสาวิตร บุญประสิทธิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเยาชนและครอบครัว สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
นายนิวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
ปาริชาติ ศรีกุตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันการพลศึกษา
นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Pages