ค้นหารายชื่อผู้ลงนาม : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

กำลังแสดงผลรายการที่ 801 - 900 จากทั้งหมด 4881 รายการ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
นายฐปนรรฆ์ เฉยขำ พนง.วิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พันเอก ธานินทร์ รัตนสุต นายทหารสืบสวนสอบสวนกองทัพภาคที่ ๑ กระทรวงกลาโหม
นางวนัชญา โบสุวรรณ์ นักจิตวิทยาชำนาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายโสฬส คมวีระวงศ์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค
นางสาวปริศนา ปฏิมา นักวิชาการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
นายซันวา สุดตา วิทยากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นายเกรียงศักดิ์ โตโชคไพศาล ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาหนองฉาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
นางสาวจรินธร จูมสี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการปกครอง
นางสาวจีรวัจน์ แซ่หลี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมวิชาการเกษตร
นางสาวปัทวรรณ พลรัตน์ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
นางลัดดาวัลย์ ขจรชัย นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กระทรวงมหาดไทย
นายวาฤทธิ์ กุลบุตร ปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายเบนจมิน ชาญตะกั่ว นักทัณฑวิทยาชำนาญการ กรมราชทัณฑ์
นางสาวจรรยา เพาะนาไร่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กระทรวงมหาดไทย
รุ่งอรุณ มณีวิลัย รองหัวหน้ากอง กระทรวงมหาดไทย
อภิญญา ใยแก้ว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวศิริจันทร์ ฉิมพาลี เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
นายทองม้วน ธีระวงศ์ ครู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวนารปภา ฉิมบุรี พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สำนักงานคณุะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
นายบุญเลิศ ฤทธิ์สุข และครอบครัว ลูกจ้างประจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร.ต.เมธา กาญจน์นิรันดร์ รรก.นายแพทย์ ร.152 กระทรวงกลาโหม
นางสาวสุภาวดี อาจอุดม เจ้าหน้าที่งานบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวนทิกานต์ ทองใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายวิโรจน์ สุภโชคสหกุล พนักงาน ระดับ5 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปภัมถ์ฯ
ดาบตำรวจสมมาตร ฤทธิ์สุข และครอบครัว ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรชุมพวง จ.นครราชสีมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นางสาวพรธนพรรธ อ้นเขียว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางรุ่งนภา พวงพันธ์บุตร เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน กระทรวงมหาดไทย
นายสุริยะ พรหมแก้ว นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
นางสาวสุภาวดี สายแถม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายพิชิต กิตติโชติพาณิชย์ นักวิชาการที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
พ.ท.ณัฐโชติ เล็กจุฬา หน.สบ.ทบ. กระทรวงกลาโหม
นายวรากร กลั่นสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมบังคับคดี
นายชัยณรงค์ หิรัญเนตร พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล
นางสาวสมควร เพียซ้าย พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นางสาววรรณี กิจไพบูลย์พันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน
นางสุดา บุาหมั่น พนักงานการเงินและบัญชี การประปาสว่นภูมิภาคสาขาท่ามะกา
นางสาวยุพิน วงค์แหยม เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ธิรินี พันธาสุ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กระทรวงคมนาคม
นายจำลอง โฆษิตฤทธิพล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ส่วนสืบสวนทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
น.ส.ศุภรัตน์ กรมขุนทด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาศตร์
นายภากร ศรีโหร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมทรัพยากรน้ำ
ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ อาจารย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรมการข้าว
นางวัลย์ลดา แย้มอรุณพัฒนา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์
นายบุญยงค์ วรยศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน กรมการข้าว
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชัยเพ็ง ประมงอำเภอนครไทย กรมประมง
นางอนงค์ ทรงจิตต์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน
พรสรรค์ ธัมมานุรังสรรค์ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายบัณฑิตย์ ฉิมเนย ช่างระดับ ๘ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นางศิรินธร บุญโชติ เจ้าหน้าที่ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นายคฑาวุธ​ สุขแก้ว ครู/วอศ.แพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสุมาลี ชะนะมา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศศิธร โพธิ์สุ่น กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุดปรีดี กันตะปีติ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี
ปิยฉัตร ดีสุวรรณ นายแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นายประเสริฐ ซองเหล็กนอก พนักงานขับรถยนต์ กรมที่ดิน
นางจิณณพัต อิ่มบ้านเบิก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางเพ็ญพิมล วิรัชพันธ์ บำนาญ กรมการแพทย์
นางสาววารีรัตน์ ศิริสมบูรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
น.ส.จินตนา บุญหนัก ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สงบจิตร์ บุญสรรค์ ครูชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น.ส.ฌัชชาดา โสภา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายศราวุท ชูน้ำคำ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
น.ส.สุดชีวัน โพธิ์ทอง ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวพิมพรรณ ชุ่มเพ็งพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านความปลอดภัย) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
นายพัชระ สิมะเสถียร ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน กรมการปกครอง
ศรัณย์ภรณ์ นาคา ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายชุติวัฒน์ บุญเนตร เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นางวรรณวิไล ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต
นางสาวจิณณวัตต์. ขวัญสมบัติสมาน ครู. ชำนาญการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
นายพงศักดิ์ บัวระภา ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวรพรรณ จรจำนัส เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ละอองดาว ว่องเอกลักษณ์ อาจารย์ กระทรวงศึกษาธิการ
รานี ใบอาสัน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พรพจน์ เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
นายสง่า ปรีชา ปลัอองค์การบริหารส่วนตำบล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายชรินทร์ ส่องสพ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายพงษ์เทพ กลิ่นคง ช่างเทคนิค ธนาคารแห่งประเทศไทย
วราพร ภูเดช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นาวาเอก อำพล หมื่นหาญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กองทัพเรือ กองทัพเรือ
พรทิพย์ วิริยานนท์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ส.ท.หญิง พัชรี กิติวงศ์ เสมียน ผกม.กผค.สยย.ทหาร กระทรวงกลาโหม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร รองศาสตราจารย์ กระทรวงศึกษาธิการ
นางศิริวรรณ ชูช่วงโชติ ครูชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศรีสุรางค์ ภัทรคามินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายพรชัย คุณเจริญ นักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายหัตถสิทธิ์​ สุดเสน่ห์ พนักงานขับรถยนต์​ ส๑ กรุงเทพมหานคร
สกล คำจ้อย เสมียนพนักงาน กรมการขนส่งทางบก
พัสวัสภ์ วงศ์วัชรเดช นายแพทย์ชำนาญการ กรมการแพทย์
นายศราวุธ ไชยทองพันธ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายสิทธิกฤษ เกิดกูล ครูผู้สอบ กระทรวงศึกษาธิการ
นายสายัน บุตรวร ครู กระทรวงศึกษาธิการ
นายภคพล ส่งเสริม วิศวกรโยธา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสาววิไลลักษณ์ โพธิ์ประพันธ์ ครูพิเศษสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายนฤชา สายหมี ครู คศ.๑ กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวอำภา สุภาพ ครู/วอศ.แพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สมเจต รักษ์ทอง นายช่างไฟฟ้า เทศบาลเมืองคลองแห
นางปิยะพันธ์ุ ตันมา ครูชำนาญการพิเศษ/วอศ.แพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Pages