รายชื่อผู้ลงนาม : องค์กร / หมู่คณะ

กำลังแสดงผลรายการที่ 1 - 100 จากทั้งหมด 426 รายการ
ชื่อองค์กร/หมู่คณะ จังหวัด
 
บริษัท เจแม็ค แมชชินเนอรี่ จำกัด
 
กรุงเทพมหานคร
 
คณะครู และนักเรียน โรงเรียนประชามงคล
 
กาญจนบุรี
 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
 
ลำปาง
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์
 
กาฬสินธุ์
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์
 
กาฬสินธุ์
 
วสวัตติ์ ลัมะกานนท์
 
กรุงเทพมหานคร
 
ภูรินท์
 
เชียงใหม่
 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
 
ขอนแก่น
 
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
 
สงขลา
 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
 
สงขลา
 
นางบุษกร วรรณสอน
 
นครปฐม
 
นายบัณฑิต เกิดสมบูรณ์
 
สมุทรสาคร
 
ด.ช.ณฐพงษ์ เกิดสมบูลย์
 
นครปฐม
 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 
อ่างทอง
 
โรงเรียนบ้านกกเชียง
 
สุพรรณบุรี
 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
 
พิษณุโลก
 
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน จังหวัดขอนแก่น
 
ขอนแก่น
 
สำนักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
 
กรุงเทพมหานคร
 
ครอบครัว นีละเดชะ
 
พระนครศรีอยุธยา
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี
 
ปัตตานี
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี
 
มุกดาหาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี
 
มุกดาหาร
 
โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ
 
พัทลุง
 
นางสาวรอกีเยาะ มิง
 
ปัตตานี
 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
 
กาฬสินธุ์
 
นางสาวปราณี ชลารักษ์
 
แพร่
 
คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
 
สุราษฎร์ธานี
 
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
 
สงขลา
 
สายสกุลสีหนาทลือชาชัย สายสกุลพรมใจ สายสกุลสีสา
 
นครพนม
 
โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา
 
เลย
 
พนักงานบริษัท เบสโท จำกัด
 
กรุงเทพมหานคร
 
กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงคำ
 
พะเยา
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ โรงพยาบาลเชียงคำ
 
พะเยา
 
ครู และนักเรียน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
 
จันทบุรี
 
คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์
 
กำแพงเพชร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 
มุกดาหาร
 
ข้าพระพุทธเจ้า อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
แพร่
 
โรงเรียนวัดสามชุก
 
สุพรรณบุรี
 
โรงเรียนวัดสามชุก
 
สุพรรณบุรี
 
เด็กชายสิทธาเทพ คิดโสดา
 
สกลนคร
 
บริษัท ธันยารัตน์ การบัญชี จำกัด
 
หนองบัวลำภู
 
บริษัท สิงห์บุรีการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
 
สิงห์บุรี
 
งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันโรคทรวงอก
 
นนทบุรี
 
งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันโรคทรวงอก
 
นนทบุรี
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันโรคทรวงอก
 
นนทบุรี
 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
 
จันทบุรี
 
ตระกูล "รักเมือง" รักษ์เมือง"
 
สุราษฎร์ธานี
 
ชุมชนพงศ์ธรรมนิเวศน์
 
นนทบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด
 
ฉะเชิงเทรา
 
สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
 
สมุทรปราการ
 
ข้าพเจ้า อาสาแรงงานจังหวัดแพร่ /ต.หัวทุ่ง อ.ลอง
 
แพร่
 
นาง รื่น เชืีอมอญ
 
ชุมพร
 
ครอบครัวพรานนท์สถิตย์
 
ระยอง
 
ทีมงาน ร้านดีไอวายอุ้ยศรีสไตล์
 
กรุงเทพมหานคร
 
เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
 
กาญจนบุรี
 
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 
สมุทรสงคราม
 
อปพร.อบต.ทุ่งโพธิ์
 
นครศรีธรรมราช
 
ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้
 
สระบุรี
 
เเผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 
สุรินทร์
 
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 
กรุงเทพมหานคร
 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
กรุงเทพมหานคร
 
บริษัทแลคตาซอยหาดใหญ่
 
สงขลา
 
นางส่วน กิจกาญจนา
 
ระนอง
 
นายดนุสรณ์ อัศวทวีกุล
 
กรุงเทพมหานคร
 
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
 
สุราษฎร์ธานี
 
สามเณร สัญชัย (วัดศรีโสดา)
 
เชียงใหม่
 
นางสาว อารียา สีหลง
 
เชียงใหม่
 
รพ.สต.วังน้ำพุ
 
กำแพงเพชร
 
ศุนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง โครงการพระธรรมะจาริก
 
เชียงใหม่
 
ศุนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง (วัดวิเวกวนาราม)
 
เชียงใหม่
 
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
 
ลำพูน
 
นักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาพืชศาสตร์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง
 
เชียงใหม่
 
สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์
 
ศรีสะเกษ
 
นายจิรพนธ์ พิริยะวัฒน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า
 
เชียงราย
 
ครอบครัวกฤษณจันทร์
 
กรุงเทพมหานคร
 
ธนาคารออมสินสาขาถนนจรดวิถีถ่อง
 
สุโขทัย
 
นาง ปารณีย์ ถิ่นสอน แกนนำอสร.ตำบล บ้านถิ่น
 
แพร่
 
คณะข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
 
แพร่
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า
 
เชียงราย
 
กัญชลี ศรีเมือง
 
พังงา
 
นายปรีชา แสนอุ้ม อาสาสมัครแรงงานตำบลทุ่งกวาว
 
แพร่
 
นายปรีชา แสนอุ้มอาสาสมัครตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมือง
 
แพร่
 
สภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ทั้ง 61 แห่ง
 
กระบี่
 
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง อ่าวลึก เหนือคลอง คลองท่อม ลำทับ เกาะลันตา เขาพนม ปลายพระยา
 
กระบี่
 
อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลเหมืองหม้ออำเภอเมือง
 
แพร่
 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่
 
กระบี่
 
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
 
ชัยนาท
 
นายธนกฤต แก้ไข
 
แพร่
 
โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่91
 
สุราษฎร์ธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
 
นครนายก
 
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด
 
สุราษฎร์ธานี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ๋
 
นครนายก
 
โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร
 
สุราษฎร์ธานี
 
โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย-ศุภนิมิตร (บ้านบางหว้า)
 
พังงา
 
โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก)
 
พังงา
 
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน
 
น่าน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
 
สุโขทัย
 
องค์กรบริหารส่วนตำบลวังลึก
 
สุโขทัย
 
โรงเรียนบ้านวังแท่น อ.วังสะพุง
 
เลย
 
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
 
สุราษฎร์ธานี

Pages