รายชื่อผู้ลงนาม : องค์กร / หมู่คณะ

กำลังแสดงผลรายการที่ 601 - 700 จากทั้งหมด 2034 รายการ
ชื่อองค์กร/หมู่คณะ จังหวัด
 
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดลั่นทม
 
อ่างทอง
 
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดศรีกุญชร
 
อ่างทอง
 
คณะครูโรงเรียนวัดศรีกุญชร
 
อ่างทอง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง
 
พะเยา
 
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
 
นครราชสีมา
 
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
 
นครนายก
 
เทศบาลตำบลป่ามะนาว
 
ขอนแก่น
 
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
 
ตรัง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
 
ร้อยเอ็ด
 
นายสมัย เรืองศักดิ์และคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย
 
นครราชสีมา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
 
ลำปาง
 
VisionThai Magazine
 
กรุงเทพมหานคร
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน
 
นครศรีธรรมราช
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ
 
นครศรีธรรมราช
 
โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
 
ยโสธร
 
โรงเรียนเพียงหลวง ๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
บุรีรัมย์
 
โรงเรียนวัดแตน
 
พิษณุโลก
 
โรงเรียนวัดระนาม
 
สิงห์บุรี
 
โรงเรียนวัดหนองอ้อ
 
พิษณุโลก
 
ครอบครัว "อินทรเทพ"
 
สุราษฎร์ธานี
 
ครอบครัว"ใจตรง"
 
ตรัง
 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปลักแรด
 
พิษณุโลก
 
คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมคาง
 
สิงห์บุรี
 
บริษัท ซี.เค.มีเดีย จำกัด
 
กรุงเทพมหานคร
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านาม่วง
 
อุบลราชธานี
 
คณะครูโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
 
ยโสธร
 
คณะครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ อ.ป่าติ้ว
 
ยโสธร
 
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
 
เพชรบุรี
 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
 
ชัยนาท
 
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
กรุงเทพมหานคร
 
บริษัท เอ็นซี อินดัสทรี(ไทยแลนด์) จำกัด
 
ชลบุรี
 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์
 
แพร่
 
โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่/คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ/คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด/คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
 
อุบลราชธานี
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 
อุบลราชธานี
 
มูลนิธิร่วมกตัญญู
 
ลพบุรี
 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนวัดไทรทอง
 
ตรัง
 
คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด
 
กาฬสินธุ์
 
คณะครูนักเรียน บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ
 
ยโสธร
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด
 
กาฬสินธุ์
 
คณะครูนักเรียน บุคลากร และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ
 
ยโสธร
 
คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
 
ยโสธร
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
 
นครราชสีมา
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่พวก(ประชาสงเคราะห์) อำเภอเด่นชัย
 
แพร่
 
โรงเรียนวัดบุญเกิด
 
อ่างทอง
 
โรงเรียนบ้านคำม่วง
 
ยโสธร
 
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑
 
ตาก
 
โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
 
บุรีรัมย์
 
โรงเรียนบ้านหินลาด สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
 
บุรีรัมย์
 
โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
 
บุรีรัมย์
 
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
 
พะเยา
 
โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอบ้านผือ
 
อุดรธานี
 
โรงเรียนบ้านปากกน้ำ
 
อุบลราชธานี
 
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
 
นครศรีธรรมราช
 
บริษัท ซีที คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
 
ระยอง
 
นายคเชนท์ ประสาน
 
สมุทรปราการ
 
โรงเรียนบ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์)
 
บุรีรัมย์
 
ครอบครัวกาญจนหย่า
 
ตาก
 
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
 
ศรีสะเกษ
 
นักเรียนโรงเรียนชุมชนกู่จาน
 
ยโสธร
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดห้วงกระได
 
พิษณุโลก
 
ครอบครัวรัตนมูล
 
อุบลราชธานี
 
บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด
 
กรุงเทพมหานคร
 
นางสาวทัศนียา รักกสิกรรม
 
กำแพงเพชร
 
นายสวสดิ์ รักกสิกรรม
 
กำแพงเพชร
 
โรงเรียนบ้านบุ(รัฐฯ)
 
บุรีรัมย์
 
ครอบครัวมูลเจริญ
 
ลำปาง
 
โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง
 
แม่ฮ่องสอน
 
คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดปัจจันตคาม
 
พังงา
 
กองทุนหมู่บ้านบ้านไร่ยาว อ.บางขัน
 
นครศรีธรรมราช
 
ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 
อำนาจเจริญ
 
เทศบาลตำบลบ้านนา
 
นครนายก
 
สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
 
ขอนแก่น
 
ครอบครัวสมปัญญา
 
ขอนแก่น
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสีคิ้ว
 
นครราชสีมา
 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
 
พิจิตร
 
นายสมบุญ ชัยโต
 
เพชรบูรณ์
 
โรงเรียนบ้านนาเคียน
 
น่าน
 
โรงเรียนหนองผักฉีด
 
ตรัง
 
โรงเรียนบ้านท่าเทศ
 
ตรัง
 
คณะครูบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สฎ.๓
 
สุราษฎร์ธานี
 
คณะครูบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านส้อง
 
สุราษฎร์ธานี
 
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา
 
เพชรบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
เพชรบูรณ์
 
ซิโนเปค ออยฟิลล์ เซอร์วิส เจียงซู คอร์ปอเรชั่น
 
กรุงเทพมหานคร
 
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
 
สงขลา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
 
นครปฐม
 
โรงเรียนบ้านบุยาว อำเภอห้วยทับทัน
 
ศรีสะเกษ
 
คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านนาหลวง2
 
มุกดาหาร
 
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
 
มุกดาหาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
 
กระบี่
 
โรงเรียนวัดจุฬามณี
 
พิษณุโลก
 
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
 
พิษณุโลก
 
โรงเรียนบ้านป่าแดง
 
มุกดาหาร
 
บริษัท ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 
พระนครศรีอยุธยา
 
คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดงบัง
 
นครราชสีมา
 
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 
สุโขทัย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ
 
ฉะเชิงเทรา
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดไผ่วง(ศุกรเสพย์วิทยาคาร)
 
อ่างทอง

Pages