สถิติการลงนาม

สถิติการลงนาม (แยกตามประเภท)

สถิติประชาชนลงนาม (แยกรายจังหวัด)