ข้าพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแก่น อำเภอวังสะพุง
จังหวัด เลย