ข้าพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี