ข้าพระพุทธเจ้า นางสุคนธ์ทิพย์ ขวัญอยู่
จังหวัด แพร่