ข้าพระพุทธเจ้า สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต