ข้าพระพุทธเจ้า นายคมสัน ยงเขตร์การณ์
จังหวัด อุทัยธานี