ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงชนัดดา ปรีดาสวัสดิ์
จังหวัด สระบุรี