ข้าพระพุทธเจ้า นางเขมรัตน์ อังกูร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร