ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชระ กิติพรพงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์