ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรพรหม สุวรรณศร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน กรมสรรพสามิต