ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจารุวรรณ อินทเศียร
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี
หน่วยงาน กรมสรรพสามิต