ข้าพระพุทธเจ้า นายสุพจน์ แย้มอิ่ม
ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองชำนาญการ
หน่วยงาน สำนักงานศาลปกครอง