ข้าพระพุทธเจ้า นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม
ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หน่วยงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี