ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทรภร ศิริมงคล
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์