ข้าพระพุทธเจ้า นายสุคนธ์ เจียดเจียน
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2
หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์