ข้าพระพุทธเจ้า นางกนกวรรณ พูลประเสริฐ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์