ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐาปณี บัวขาว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์