ข้าพระพุทธเจ้า จิตตา กิตติเสถียรนนท์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี