ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวคณิดา ตระกูลทองดารา
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์