ข้าพระพุทธเจ้า นันท์ธีรา วามสนา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าระบบงานคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์