ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร แจ่มมิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน สำนักงานศาลปกครอง