ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนุสราสินี ณ พัทลุงและครอบครัว
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา