ข้าพระพุทธเจ้า นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง