ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกิจวรรณ ปัญญาทิพย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ
หน่วยงาน สำนักงานศาลปกครอง