ข้าพระพุทธเจ้า นางชัชพร แซ่แต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร