ข้าพระพุทธเจ้า ทัศน์ศุภางค์ ทัยประสิทธิพร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี