ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.เนรณี บุญทัศโร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม