ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สมเกียรติ วิรัตน์
ตำแหน่ง นายสิบประจำผู้บังคับบัญชา ปรมน.ทบ.
หน่วยงาน สำนักงานตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงทหารบก