ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกิติมา เบ็ญญากาจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
หน่วยงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม