ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. เฉลิมศรี บุญอุทิศ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน่วยงาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ