ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน ก.พ.โปรดอ่าน: ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงาน ก.พ.
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.พ.